Regulamin

UWAGA! NASTĄPIŁY ZMIANY W REGULAMINIE!

REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ TAŃCA RAVE DANCE STUDIO W SEZONIE 2023/2024

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Szkoła tańca Rave Dance Studio jest organizatorem zajęć tanecznych w S.D.K. Akces w Olsztynie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Rave Dance Studio jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu przez uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej Tancerzem/-rką bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Dokonanie zapisu na zajęcia taneczne oraz wniesienie opłaty są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Każdy/-a Tancerz/-rka przy zapisie na zajęcia taneczne zobowiązany/-a jest podać wymagane dane personalne i telefon kontaktowy (do siebie lub do rodzica/ opiekuna) instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
5. Zapisując się na zajęcia do szkoły tańca Rave Dance Studio, Tancerz/-rka (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy/-a własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
6. Za bezpieczeństwo dzieci poza salami tanecznymi odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni. Kadra instruktorska ponosi odpowiedzialność za Tancerzy jedynie podczas zajęć, pokazów, warsztatów lub turniejów tanecznych, na których jest obecna. Za bezpieczne dotarcie Tancerzy na zajęcia, pokazy lub turnieje biorą odpowiedzialność ich rodzice/ opiekunowie prawni.
7. Szatnia spełnia rolę przebieralni. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawiania jej w takim stanie, w jakim ją zastają. Nie wolno zostawiać tam cennych rzeczy.
8. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, szkoła tańca Rave Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności.

II ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA:
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
2. Tancerze są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.
3. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
4. O opuszczenie obiektu mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, a ich zachowanie będzie przeszkadzało innym lub będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych osób i wyposażenia obiektu.
5. Sprawy nieuregulowane tym Regulaminem rozstrzygają zasady określone w regulaminie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia, tj. S.D.K. Akces w Olsztynie.

III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH TANECZNYCH:
1. Tancerzy obowiązuje strój treningowy niekrępujący ruchów, pozwalający na obserwację przez instruktora pracy poszczególnych części ciała.
2. Na zajęcia taneczne można wejść tylko w czystym, zmienionym obuwiu sportowym, które nie niszczy podłogi oraz nie pozostawia innych śladów.
3. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć tanecznych bez zgody instruktora.
4. Instruktor ma prawo odmówić osobie spóźnionej wpuszczenia jej na zajęcia taneczne, pomimo uiszczonej opłaty, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.
5. Grupy treningowe podzielone są pod względem nauczanego stylu tanecznego i poziomu zaawansowania. Podział ten w odniesieniu do stylu podyktowany jest preferencjami uczestników, zaś w odniesieniu do poziomu zaawansowania – oceną instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe są tylko i wyłącznie po jego akceptacji.
6. O awansie Tancerza/-rki do grupy o wyższym poziomie zaawansowania w danym stylu nie decyduje długość odbytego stażu tanecznego, a subiektywna ocena instruktora prowadzącego Tancerza/-rkę.
7. O udziale poszczególnych grup w występach, pokazach oraz turniejach tańca decydują instruktorzy.
8. Skład osobowy formacji tanecznej wystawianej na turnieju jest każdorazowo ustalany przez instruktora grupy w oparciu o stopień opanowania wykonywanych choreografii przez poszczególnych członków. Uczestnictwo Tancerza/-rki w zajęciach danej grupy nie gwarantuje mu jeszcze miejsca w formacji.
9. Szkoła tańca Rave Dance Studio ma prawo do zmian w grafiku zajęć tanecznych, o czym Tancerze zostaną niezwłocznie poinformowani (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście).
10. W wyjątkowych przypadkach szkoła tańca Rave Dance Studio ma prawo odwołać zajęcia taneczne (np. w przypadku pojawienia się na treningu tylko 3 osób) lub zorganizować zastępstwo za nieobecnego z przyczyn losowych instruktora. W przypadku niemożności zorganizowania zastępstwa Tancerzom danej grupy przysługuje prawo do odrobienia straconych zajęć w ramach treningów innej grupy działającej w Rave Dance Studio.
11. Nieobecność Tancerza/-rki na zajęciach tanecznych nie jest równoznaczna z prawem do uczestniczenia w zajęciach tanecznych innych grup w celu odrobienia treningu, zmiany kwoty płatności czy zwrotu opłaty.
12. Zajęcia taneczne przypadające na dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy lub szkoły nie zostaną odrobione w innych terminach.
13. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością szkoły tańca Rave Dance Studio. Zabrania się ich rozpowszechniania, publicznego wykonywania oraz nauczania osób niezwiązanych ze studiem bez zgody instruktora.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ/TANCERZY:
1. Regularne i terminowe dokonywanie opłat za zajęcia – zgodnie z paragrafem V – REGULAMIN OPŁAT.
2. Przychodzenie na treningi taneczne w zmienionym obuwiu i stroju sportowym umożliwiającym komfortowe poruszanie.
3. Punktualne przybywanie na zajęcia. Instruktor może odmówić tancerzowi udziału w zajęciach pomimo uregulowanej płatności, jeśli pojawi się spóźniony ponad 10 min.
4. Sumienne i staranne wykonywanie rozgrzewki prowadzonej przez instruktora.
5. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach dotyczących danej grupy (również dodatkowych).
6. Zgłaszanie planowanej nieobecności instruktorowi z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy.
8. Nadrabianie zaległości z opuszczonych zajęć przed kolejnym treningiem.
9. Przestrzeganie i wykonywanie wszystkich poleceń instruktora.
10. Powiadamianie instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzjach uniemożliwiających wykonywanie niektórych ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć.
11. Uczestniczenie we wszystkich występach, pokazach i turniejach tanecznych wyznaczonych przez instruktora.
12. Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności na pokazach, występach i turniejach tańca. Tancerz/-rka zgłaszający/-a z wyprzedzeniem nieobecność na pokazie formacji jest zobowiązany znaleźć zastępstwo i we własnym zakresie nauczyć tę osobę układów i przejść w ustawieniach. W przeciwnym przypadku Tancerz/-rka zostanie skreślony/-a z listy danej grupy.
13. Uczestniczenie w przygotowaniach do pokazów i turniejów tanecznych. Tancerze nieobecni na próbie generalnej mogą być wykluczeni z występu.
14. Uzyskanie zgody instruktora na uczestniczenie w innych zajęciach sportowo-tanecznych poza obrębem szkoły tańca Rave Dance Studio (dotyczy grup zaawansowanych i średnio zaawansowanych).
15. Uzyskanie zgody instruktora na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez szkołę tańca Rave Dance Studio, a wykorzystują nauczane przez instruktora choreografie.
16. Skompletowanie wskazanych przez instruktora elementów stroju (odzieży i obuwia) na potrzeby występów formacji tanecznej oraz dbanie o ich dobry stan.
17. Korzystanie z oferty treningów indywidualnych, warsztatów oraz obozów tanecznych przygotowanej przez Rave Dance Studio w trosce o rozwój indywidualnych umiejętności tancerza (w miarę możliwości finansowych).
18. Dbanie o dobre imię szkoły tańca Rave Dance Studio i pomoc w promowaniu jej na zewnątrz.

V REGULAMIN OPŁAT:
1. Tancerz/-rka dokonuje opłat za zajęcia na jeden z trzech sposobów:
a) płacąc za pojedyncze zajęcia w wysokości 40 zł (Olsztyn) lub 50 zł (Warszawa) za każdy trening,
b) opłacając miesięczny karnet na dany miesiąc kalendarzowy, zgodnie z wykazem cen na stronie ravedancestudio.com w zakładce CENNIK (w zależności od wybranej grupy – 130 zł, 160 zł, 170 zł lub 180 zł),
c) uiszczając opłatę za tzw. Full Pakiet w wysokości 300 zł, która umożliwia nieograniczone korzystanie z zajęć wszystkich grup w danym miesiącu.
2. Koszt miesięcznego karnetu pokrywa wszystkie regularne zajęcia grupy odbywające się w danym miesiącu, bez względu na przypadającą ilość treningów. Ich liczba w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu nie może może być niższa niż 6 zajęć w miesiącu, a w przypadku grup trenujących raz w tygodniu – niższa niż 3 zajęcia w miesiącu.
3. Opłatę miesięczną, zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie ravedancestudio.com, należy uregulować z góry, przed pierwszymi zajęciami, w których uczestniczy Tancerz/-rka. O terminowej wpłacie decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie studia.
4. Osoby płacące za karnet po terminie zobowiązane są do wniesienia dodatkowej opłaty za zwłokę w wysokości 10 zł od każdych odbytych nieopłaconych zajęć (np. osobę z grupy trenującej dwa razy w tygodniu po 1 godz. 15 min, która reguluje płatność za karnet dopiero po swoim czwartym z kolei treningu, obowiązuje cena za karnet miesięczny w wysokości 220 zł -> 180 zł + 4 x 10 zł).
5. Szkoła Rave Dance Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen pojedynczych zajęć oraz miesięcznych karnetów w trakcie trwania sezonu tanecznego. Informacja o zmianie musi zostać podana do wiadomości uczestników zajęć co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Opłat za zajęcia dokonuje się przelewem na konto:

Rave Dance Studio -Studio Tańca Rafała Milcewicza
nr konta 32 1140 2004 0000 3902 7433 9790
(w tytule przelewu: imię i nazwisko Tancerza/-rki, miesiąc/ dzień oraz nazwa grupy, o ile nie jest to wpłata za Full pakiet)

7. Opłat za miesięczne karnety nie można w żaden sposób dzielić. Nawet w takich sytuacjach, gdy Tancerz/-rka planuje korzystać tylko z jednego treningu w tygodniu, mimo tego, że na grupę przewidziane są dwa.
8. W przypadku rezygnacji Tancerza/-rki z uczestnictwa w zajęciach szkoła tańca Rave Dance Studio nie zwraca wpłaconych przez niego pieniędzy. Odnosi się to zarówno do regularnych treningów, jak i do warsztatów czy obozów tanecznych (z wyłączeniem sytuacji, gdy zostają one odwołane z winy szkoły tańca Rave Dance Studio).
9. W przypadku planowanej nieobecności Tancerza/-rki na co najmniej czterech kolejnych treningach w danym miesiącu (zabieg, rehabilitacja, pobyt w szpitalu, sanatorium itp.) dopuszcza się możliwość ubiegania o zmniejszenie opłaty za karnet pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie instruktora (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową) jeszcze przed rozpoczęciem miesiąca, w którym planowana nieobecność ma nastąpić. Warunkiem ubiegania się o zmniejszenie opłaty za miesięczny karnet jest przedstawienie zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego (skan, kserokopia). Postanowienie nie dotyczy mniejszej liczby opuszczonych zajęć oraz sytuacji, gdy nieobecności nie następują kolejno po sobie.
10. Koszt dodatkowych szkoleń, warsztatów, obozów itp. pokrywa Tancerz/-rka.
11. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem grup w turniejach (m.in. transport, opłaty startowe, zakup strojów, nocleg, wyżywienie) ponosi Tancerz/-rka. Grupy biorące udział w turniejach zmieniają stroje nie częściej niż raz w roku.

VI POSTĘPOWANIE W WYPADKU PANDEMII COVID-19 LUB INNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ
1. Uczestniczyć w zajęciach mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe, u których nie zauważa się symptomów chorób zakaźnych, w tym zakażenia koronawirusem (są to: podniesiona temperatura ciała, duszności, suchy kaszel, utrata smaku lub węchu). Osoby, u których występują wyżej wymienione objawy, zobligowane są do pozostania w domach.
2. Po wejściu do S.D.K. Akces, podobnie jak podczas wchodzenia na sale treningowe, należy dokładnie zdezynfekować ręce.
3. Przebywając w przestrzeni wspólnej (klatka schodowa, korytarz, toalety), należy zasłonić nos i usta maską lub przyłbicą.
4. Szatnie na czas trwania pandemii zostają wyłączone z użytku. Rzeczy osobiste należy wnosić na salę taneczną w torbach i kłaść je w bezpiecznej odległości od toreb innych uczestników zajęć.
5. Wniesione na salę taneczną butelki z wodą muszą być podpisane, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. Udostępnianie własnej wody innym jest zabronione.
6. Podczas udziału w treningach nie trzeba mieć założonej maski, ale należy zachowywać bezpieczny dystans społeczny wynoszący 2 metry od innych osób.
7. Zastrzega się, że w przypadku otrzymania nowych wytycznych ze strony rządu lub Światowej Organizacji Zdrowia forma prowadzenia zajęć tanecznych w szkole tańca Rave Dance Studio może się zmienić ze stacjonarnej w wirtualną. W przypadku odbywania się treningów online, wykorzystywana będzie do tego platforma ZOOM. Tancerz musi zaopatrzyć się wówczas w komputer/laptop/tablet/telefon posiadający dostęp do internetu oraz sprawne kamerkę i mikrofon. Ewentualna zmiana formy prowadzenia zajęć nie powoduje zmiany w płatnościach.
8. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa wdrożone w S.D.K. Akces dostępne są na stronie: https://klubakces.pl/procedury-bezpieczenstwa-w-klubie-akces-na-czas-pandemii/

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Członkowie grup tanecznych działających w Rave Dance Studio zobowiązani są do bieżącego czytania informacji zamieszczanych na stronach internetowych ravedancestudio.com i facebook.com/ravedancestudio (w tym na poszczególnych grupach dyskusyjnych) oraz dostosowywania się do nich.
2. Uczestnicy zajęć tanecznych wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Rave Dance Studio ich wizerunku utrwalonego w postaci materiałów fotograficznych lub audiowizualnych w celach promocyjnych i informacyjnych (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie prawni). Materiały te mogą być utrwalane podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów, obozów i innych organizowanych przez firmę przedsięwzięć.
3. Osoby korzystające z oferty zajęć Rave Dance Studio wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie prawni). Administratorem danych osobowych Tancerzy jest firma Rave Dance Studio, a wgląd w nie mają jedynie właściciel firmy, jej manager, prowadzący zajęcia instruktorzy oraz w razie potrzeby – służby ratunkowe. Tancerze (lub ich rodzice/ opiekunowie prawni) mają prawo do wglądu w gromadzone przez firmę własne dane osobowe oraz do dokonywania ewentualnych zmian w ich treści. Rezygnacja z uczęszczania na zajęcia taneczne nie jest jednoznaczna z usunięciem danych osobowych Tancerza z firmowej bazy danych. Tancerze/-rki (lub ich rodzice/ opiekunowie prawni) mogą w każdej chwili wnioskować o weryfikację bądź trwałe usunięcie ich danych osobowych z firmowej bazy danych.
4. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem podlegają pod regulamin obiektu, w którym odbywają się zajęcia, tj. S.D.K. Akces w Olsztynie.
5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i wchodzi w życie 1 października 2023 roku.

Olsztyn, 01.10.2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *