Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ TAŃCA „RAVE DANCE STUDIO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Szkoła tańca „Rave Dance Studio” jest organizatorem zajęć tanecznych w S.D.K. Akces w Olsztynie i w Domu Kultury SM Jedność w Ostródzie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez „Rave Dance Studio” jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu przez uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej Tancerzem bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Dokonanie zapisu na zajęcia taneczne oraz wniesienie opłaty są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Tancerz przy zapisie na zajęcia taneczne zobowiązany jest podać wymagane dane personalne i telefon kontaktowy (do siebie lub do rodzica/ opiekuna) instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
5. Zapisując się na zajęcia do szkoły tańca „Rave Dance Studio” Tancerz (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
6. Za bezpieczeństwo dzieci poza salami tanecznymi odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
7. Kadra instruktorska ponosi odpowiedzialność za Tancerzy biorących udział w zajęciach, pokazach, warsztatach tanecznych lub obozach przez cały okres ich trwania, wliczając w to podróż, jeśli jest ona zorganizowana przez szkołę tańca „Rave Dance Studio”.
8. Instruktorzy szkoły tańca „Rave Dance Studio” nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich w ich drodze na zajęcia oraz za ich powrót do domu.
9. Szatnia spełnia rolę przebieralni. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawiania jej w takim stanie, w jakim ją zastają. Nie wolno zostawiać tam cennych rzeczy.
10. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, szkoła tańca „Rave Dance Studio” nie ponosi odpowiedzialności.

II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA:
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
2. Tancerze są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.
3. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
4. O opuszczenie obiektu mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, a ich zachowanie będzie przeszkadzało innym lub będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych osób i wyposażenia obiektu.
5. Sprawy nieuregulowane tym Regulaminem rozstrzygają zasady określone w regulaminach obiektów, w których prowadzone są zajęcia, tj. S.D.K. Akces w Olsztynie i Domu Kultury SM Jedność w Ostródzie.

III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH TANECZNYCH:
1. Tancerzy obowiązuje strój treningowy niekrępujący ruchów, pozwalający na obserwację przez instruktora pracy poszczególnych części ciała.
2. Na zajęcia taneczne można wejść tylko w czystym, zmienionym obuwiu sportowym, które nie niszczy podłogi oraz nie pozostawia innych śladów.
3. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć tanecznych bez zgody instruktora.
4. Instruktor ma prawo odmówić osobie spóźnionej wpuszczenia jej na zajęcia taneczne, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.
5. Grupy treningowe podzielone są pod względem nauczanego stylu tanecznego i poziomu zaawansowania. Podział ten w odniesieniu do stylu podyktowany jest preferencjami uczestników, zaś w odniesieniu do poziomu zaawansowania – oceną instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe są tylko i wyłącznie po jego akceptacji.
6. O awansie Tancerza do grupy zaawansowanej w danym stylu decyduje pomyślne przejście przez niego castingu, który organizowany jest raz lub dwa razy w sezonie tanecznym.
7. O udziale poszczególnych grup w występach, pokazach oraz turniejach tańca decydują instruktorzy.
8. Skład osobowy formacji tanecznej ustala instruktor w oparciu o stopień opanowania wykonywanych choreografii przez poszczególnych tancerzy.
9. Szkoła tańca „Rave Dance Studio” ma prawo do zmian w grafiku zajęć tanecznych, o czym Tancerze zostaną niezwłocznie poinformowani (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście).
10. W wyjątkowych przypadkach szkoła tańca „Rave Dance Studio” ma prawo odwołać zajęcia taneczne (np. w przypadku pojawienia się na treningu tylko 3 osób) lub zorganizować zastępstwo za nieobecnego z przyczyn losowych instruktora.
11. Nieobecność Tancerza na zajęciach tanecznych nie jest równoznaczna z prawem do uczestniczenia w zajęciach tanecznych innych grup w celu odrobienia treningu, zmiany kwoty płatności czy zwrotu opłaty.
12. Zajęcia taneczne przypadające na dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy nie zostaną odrobione w innych terminach.
13. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością szkoły tańca „Rave Dance Studio”. Zabrania się ich rozpowszechniania, publicznego wykonywania oraz nauczania osób niezwiązanych ze studiem bez zgody instruktora.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ/TANCERZY:
1. Regularne i terminowe dokonywanie opłat za zajęcia.
2. Przychodzenie na treningi taneczne w zmienionym obuwiu i stroju sportowym umożliwiającym komfortowe poruszanie.
3. Punktualne przybywanie na zajęcia.
(Instruktor może odmówić tancerzowi udziału w zajęciach pomimo uregulowanej płatności, jeśli pojawi się spóźniony ponad 10 min.)
4. Sumienne i staranne wykonywanie rozgrzewki prowadzonej przez instruktora.
5. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach dotyczących danej grupy (również dodatkowych).
6. Zgłaszanie planowanej nieobecności instruktorowi z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach.
(Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy tancerzy).
8. Nadrabianie zaległości z opuszczonych zajęć przed kolejnym treningiem.
9. Przestrzeganie i wykonywanie wszystkich poleceń instruktora.
10. Powiadamianie instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzjach uniemożliwiających wykonywanie niektórych ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć.
11. Uczestniczenie we wszystkich występach, pokazach i turniejach tanecznych wyznaczonych przez instruktora.
12. Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności na pokazach, występach i turniejach tańca.
(Tancerz zgłaszający z wyprzedzeniem nieobecność na pokazie formacji jest zobowiązany znaleźć innego tancerza na zastępstwo i we własnym zakresie nauczyć go układów i przejść w ustawieniach. W przeciwnym przypadku tancerz zostanie skreślony z listy danej grupy.)
13. Uczestniczenie w przygotowaniach do pokazów i turniejów tanecznych.
(Tancerze nieobecni na próbie generalnej mogą być wykluczeni z występu.)
14. Uzyskanie zgody instruktora na uczestniczenie w innych zajęciach sportowo-tanecznych poza obrębem szkoły tańca „Rave Dance Studio” (dotyczy grup zaawansowanych i średnio zaawansowanych).
15. Uzyskanie zgody instruktora na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez szkołę tańca „Rave Dance Studio”, a wykorzystują nauczane przez instruktora choreografie.
16. Skompletowanie wskazanych przez instruktora elementów stroju (odzieży i obuwia) na potrzeby występów formacji tanecznej oraz dbanie o ich dobry stan.
17. Korzystanie z oferty treningów indywidualnych, warsztatów oraz obozów przygotowanej przez „Rave Dance Studio” w trosce o rozwój indywidualnych umiejętności tancerza (w miarę możliwości finansowych).
18. Dbanie o dobre imię szkoły tańca „Rave Dance Studio” i pomoc w promowaniu jej na zewnątrz.

V. REGULAMIN OPŁAT:
1. Koszt miesięcznego karnetu obejmuje zajęcia odbywające się w jednym miesiącu, bez względu na ilość treningów, jednak nie mniej niż 6 (po odliczeniu dni świątecznych i wolnych od pracy).
2. Opłatę miesięczną, zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie ravedancestudio.com, należy uregulować z góry, na pierwszych zajęciach, w których się uczestniczy.
(O terminowej wpłacie w przypadku przelewu na konto decyduje data jego wysłania.)
3. Osoby płacące za karnet po terminie zobowiązane są do wniesienia opłaty za zwłokę w wysokości 10 zł.
4. Szkoła Rave Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen miesięcznych karnetów.
(Informacja o zmianie zostanie podana do wiadomości uczestnikom zajęć z miesięcznym wyprzedzeniem).
5. Opłat za zajęcia można dokonywać bezpośrednio u instruktora lub w formie przelewu na konto:
Rave Dance Studio -Studio Tańca Rafała Milcewicza
nr konta 32 1140 2004 0000 3902 7433 9790
(w tytule przelewu: imię i nazwisko tancerza, miesiąc oraz nazwa grupy)
6. Dopuszcza się możliwość płacenia za pojedyncze zajęcia, każdorazowo przed rozpoczęciem treningu.
(W przypadku zajęć prowadzonych w Olsztynie – 20 zł, natomiast w Ostródzie – 15 zł za trening.)
7. W przypadku rezygnacji uczestnika szkoła tańca „Rave Dance Studio” nie zwraca wpłaconych pieniędzy za zajęcia, warsztaty taneczne czy zaliczek na obozy taneczne (z wyłączeniem sytuacji, gdy zostają one odwołane z winy szkoły tańca „Rave Dance Studio”).
8. W przypadku planowanej nieobecności tancerza na co najmniej czterech kolejnych treningach (choroba, kontuzja pobyt w szpitalu, sanatorium itp.) dopuszcza się możliwość ubiegania o zmniejszenie opłaty za miesiąc pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie instruktora (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową). Podstawą do ubiegania się o zmniejszenie opłaty jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego (skan, kserokopia). Postanowienie nie dotyczy mniejszej liczby opuszczonych zajęć oraz sytuacji, gdy nieobecności nie następują kolejno po sobie.
9. Koszt dodatkowych szkoleń, warsztatów, obozów itp. pokrywa tancerz.
10. Koszt wyjazdów, opłaty startowe oraz inne koszty związane z uczestnictwem w turniejach tańca ponosi tancerz.
11. Zakup wskazanego przez instruktora stroju formacji tanecznej (odzieży i obuwia) pokrywa tancerz.
(Formacja zmienia swój strój nie częściej niż raz w roku. Zakup strojów treningowych, np. t-shirtów czy bluz, jest opcjonalny.)

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy zajęć w szkole tańca „Rave Dance Studio” zobowiązani są do czytania bieżących informacji podawanych na stronach internetowych ravedancestudio.com i facebook.com/ravedancestudio lub przez prowadzącego instruktora oraz dostosowywania się do nich.
2. Szkoła tańca „Rave Dance Studio” zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów, obozów i innych organizowanych przedsięwzięć w celach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnictwo tancerza jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody (w przypadku osób nieletnich także – rodzica lub opiekuna prawnego).
3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem podlegają pod regulaminy obiektów, w których odbywają się zajęcia, tj. S.D.K. Akces w Olsztynie i Domu Kultury SM Jedność w Ostródzie.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i wchodzi w życie 1 października 2017 roku.

Olsztyn, 24.09.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>