Obóz

plakat-tło2

DOUBLE CAMP | Karnity | 6-15 lipca 2017
[English info below]

Druga edycja Double Camp nadchodzi wielkimi krokami! Po sukcesie pierwszej edycji i uwzględnieniu opinii uczestników planujemy jeszcze większą bombę!

Wśród zmian:
– nowy styl w street stylez side;
– więcej gości;
– na zajęciach stacjonarnych street stylez side nie będzie choreografii;
– zajęcia stacjonarne popping side i street stylez side będą prowadzone przez dwoje instruktorów.

Sprawdź skrót filmowy z pierwszej edycji: https://www.facebook.com/doublecamp/videos/1198364146883480/

Rezerwuj czas między 6 a 15 lipca i wybierz się z nami do Karnit na DOUBLE CAMP! Jak sama nazwa wskazuje, są to dwa obozy w jednym!

NA CZYM POLEGA TEN POMYSŁ?
Jeśli jesteś poppingowym zapaleńcem i chciałbyś się skupić głównie na rozwijaniu w tym stylu, to wybierasz POPPING SIDE. Jeśli bardziej interesuje Cię hip-hop i pokrewne style uliczne, decydujesz się na STREET STYLEZ SIDE. Obie strony będą mogły skorzystać z czterech zajęć dziennie – dwóch treningów z gościem specjalnym + dwóch lekcji stacjonarnych z poppingu/hip-hopu.

Dla prawdziwych maniaków tańca przygotowaliśmy wariant FULL PAKIET, który łączy w sobie zajęcia POPPING SIDE i STREET STYLEZ SIDE.

DOUBLE CAMP adresowany jest do osób w każdym przedziale wiekowym (od 10 lat do osób pełnoletnich).

Kadra instruktorska:
(na bieżąco będziemy przedstawiać kolejnych instruktorów)

STREET STYLEZ SIDE
1. Żurek (hip-hop)
2. Zolsky (hip-hop)
3. Ryfa (hip-hop/house)
4. Polssky (hip-hop)
5. Woco (hip-hop/locking)
6. Zonta (krump)
7. Cembra (breaking)
8. Kasia Wiatrowska (hip-hop)
9. Kasienia (hip-hop)

POPPING SIDE
1. Alkowy
2. SiPop
3. Poppin Mario
4. Avis (Ukraina)
5. Tweetson
6. Sheva
7. Temps
8. Bienio
9. Poppin’C

UCZESTNIKOM OBOZU GWARANTUJEMY:
– minimum 3 zajęcia dziennie z wybranego stylu;
– codzienny wieczorny practice, czyli sesja treningowa, na której można ćwiczyć indywidualnie, z grupą lub sam na sam z instruktorem;
– kadrę doświadczonych, wykwalifikowanych wychowawców kolonijnych;
– zakwaterowanie w pokojach 3–4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym o wysokim standardzie;
– w pełni wyposażone sale treningowe (z przeznaczeniem do treningu grupowego i indywidualnego);
– przepyszne jedzenie w formie szwedzkiego stołu;
– aktywny wypoczynek w otoczeniu zamku, lasu i jeziora;
– ubezpieczenie;
– transport z Ostródy do Karnit i z powrotem.

PODCZAS OBOZU, OPRÓCZ ZAJĘĆ, PRZEWIDUJEMY:
– dyskotekę integracyjną dla wszystkich uczestników;
– contest 1 vs 1 popping i hip-hop;
– contest 2 vs 2 all styles;
– opcjonalne formy wypoczynki: plażowanie, turniej piłki siatkowej, ognisko, przeprawę przez labirynt, gry i zabawy towarzysko-edukacyjne;
– taneczne pokazy grup na podsumowanie obozu;
– seanse filmów tanecznych na rzutniku;

TERMIN:
06-15.07.2017
MIEJSCE:
Hotel Zamek Karnity (www.karnity.pl)
CENA:
– za POPPING SIDE/ STREET STYLEZ SIDE
1449zł przy wpłacie zaliczki do końca lutego
1499zł przy wpłacie zaliczki do końca marca
1549zł przy wpłacie zaliczki do końca maja
1599zł przy wpłacie zaliczki po 01.06.2016
– za FULL PAKIET
1599zł przy wpłacie zaliczki do końca lutego
1649zł przy wpłacie zaliczki do końca marca
1699zł przy wpłacie zaliczki do końca maja
1749zł przy wpłacie zaliczki po 01.06.2017
*zaliczka wynosi 400zł.

Wpłaty przelewem przyjmujemy na konto:
PRO-PROMOTION Damian Bieńkowski
27 1140 2004 0000 3302 7615 2425

BARDZO WAŻNE! W tytule przelewu wpisujemy: ZALICZKA, imię i nazwisko uczestnika, wiek, miejscowość, nr telefonu i wybrany pakiet.

UWAGA! Resztę kwoty należy wpłacić do 30.06.2017. Dokonując przelewu, uwzględniamy okres promocyjny, w czasie trwania którego wpłacona została zaliczka (o ile był to okres promocyjny) i pomniejszamy go o kwotę wpłaconej wcześniej zaliczki. Wpłaty dokonujemy na ten sam numer konta, na który wpłynęła zaliczka!

W tytule przelewu wpisujemy: DOUBLE CAMP, imię i nazwisko uczestnika, wiek, miejscowość, nr telefonu i wybrany pakiet.

Kartę zgłoszeniową, regulamin oraz informacje o płatnościach prześlemy po kontakcie mailowym: doublecampinfo@gmail.com

Wpłaty i zapisy przyjmujemy też bezpośrednio w:
Rave Dance Studio, ul. Pana Tadeusza 6a u Rafała Milcewicza
Info na stronie:

http://ravedancestudio.com/?page_id=416

Możliwy także kontakt telefoniczny: 793 930 830 / 692 212 484

Obóz rejestrowany!
Nazwa organizatora:
PRO PROMOTION Damian Bieńkowski

REGULAMIN
Regulamin obozu tanecznego DOUBLE CAMP Karnity 2017

1. Uczestnik obozu ma prawo:
a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych w ramach zakupionego pakietu.
b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a. przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców i kadry trenerskiej.
b. zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty).
c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez instruktora, wychowawcę lub lekarza.
d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
e. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach.
f. nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
g. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu.
h. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób.
i. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących kąpieli i ruchu drogowego.
j. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
k. pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie (uczestnik lub jego rodzice).
l. przestrzegać godzin ciszy nocnej ustalonych przez organizatora.
3. Regulamin dotyczy każdego uczestnika bez względu na wiek.
4. I rata traktowana jest jako zadatek i wpłacana jest na poczet rezerwacji miejsc noclegowych, dlatego nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 14 dniach roboczych od daty wpłaty zaliczka nie zostanie zwrócona.
5. Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia organizatorowi podpisanego regulaminu najpóźniej 7 dni po dokonaniu 1 wpłaty oraz karty kolonijnej nie później niż 16 czerwca 2016 roku.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony w wyniku braku staranności uczestnika.
7. Na obozie ze względu na specyfikę rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze można przekazać do depozytu wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy nieoddanych do depozytu.
8. Na obozie Double Camp obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu i napojów
energetycznych zawierających taurynę; zakupu, posiadania i palenia tytoniu; zakupu, posiadania
i zażywania narkotyków i dopalaczy.
9. Na obozie Double Camp obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz bez zgody i wiedzy kierownika obozu i wychowawcy (nie dotyczy rodziców/opiekunów).
10. W razie choroby uczestnika obozu organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem lekarstw
i innych środków medycznych.
11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów być wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w przeciągu 48 godzin. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz (policja). W przypadku dyscyplinarnego wydalenia z obozu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za obóz.
12. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez organizatorów lub kierownika obozu i wychowawców.
13. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na obóz Double Camp.
14. Ja niżej podpisany akceptuję regulamin obozu i zobowiązuję się go przestrzegać.

ENGLISH INFO
DOUBLE CAMP | Karnity | 6-15 July 2017

The second edition of the Double Camp is coming! After the success of the first edition and the opinions from the participants we are planning even bigger bomb!

Among the changes:
– New style on Street Stylez Side;
– More guests;
– Stationary classes of Street Stylez Side will not include choreography lessons;
– Both, stationary Popping Side & Street Stylez classes will be led by two instructors.

Check short clips from the first edition: https://www.facebook.com/doublecamp/videos/1198364146883480/

Book time between 6th and 15th of July, and come with us to DOUBLE CAMP Karnity 2017! As the name implies itself: two camps at once!

WHAT IS THE IDEA?
If you are popping enthusiast and you would like to focus mainly on developing these skills, choose POPPING SIDE. If you are more interested in hip-hop and related styles of street, select STREET STYLEZ SIDE. Both sides will benefit from the four classes a day – two training sessions with special guest + two stationary classes of popping/hip-hop.

For the real dance freaks we prepared FULL PACKAGE option, which combines classes from both POPPING SIDE & STREET STYLEZ SIDE.

DOUBLE CAMP is age-diversified! You need to be over 10 years old; there is no upper age limit!

DOUBLE CAMP 2017 Instructors Staff:

STREET STYLEZ SIDE
1. Żurek (hip-hop)
2. Zolsky (hip-hop)
3. Ryfa (hip-hop/house)
4. Polssky (hip-hop)
5. Woco (hip-hop/locking)
6. Zonta (krump)
7. Cembra (breaking)
8. Kasia Wiatrowska (hip-hop)
9. Kasienia (hip-hop)

POPPING SIDE
1. Alkowy
2. SiPop
3. Poppin Mario
4. Avis (Ukraine)
5. Tweetson
6. Sheva
7. Temps
8. Bienio
9.TBA (foreign instructor)

CAMP PARTICIPANTS WILL HAVE:
– A minimum of 3 classes a day of the selected style;
– Daily evening practice, or training session, where you can practice individually, with a group or alone with an instructor;
– Staff of experienced, qualified camp counselors;
– Accommodation for 3-4 persons with bathroom of a high standard;
– Fully equipped training rooms (for the purpose of group and individual sessions);
– Delicious food at the buffet;
– Activities in the surroundings of the castle, forest and lake;
– Insurance;
– Transport from Ostróda to Karnity and back.

DURING CAMP, EXCEPT FOR CLASSES, WE PROVIDE:
– Disco integration for all participants;
– Contest 1vs1 popping and hip-hop;
– Contest 2vs2 all styles;
– Optional forms of recreation: sunbathing, volleyball tournament, campfire, crossing through the maze, and many other social-educational games;
– Dance shows groups to summarize the camp;
– Screenings of dance-themed films on the projector;

DATE:
06-15.07.2017
PLACE:
Hotel Zamek Karnity (www.karnity.pl)
PRICE:
-for the POPPIG SIDE/ the STREET STYLEZ SIDE
340 Euro with payment in advance by the end of February
350 Euro with payment in advance by the end of March
360 Euro with payment in advance by the end of May
370 Euro with payment in advance after 01.06.2016
-for the FULL PACKAGE
370 Euro with payment in advance by the end of February
380 Euro with payment in advance by the end of March
390 Euro with payment in advance by the end of May
400 Euro with payment in advance after 01.06.2017
*payment in advance is 95 Euro

We accept payment by bank transfer on the following account:
PRO-PROMOTION Damian Bieńkowski
PL27 1140 2004 0000 3302 7615 2425

VERY IMPORTANT! In the transfer, enter: ZALICZKA, participant’s name, age, town, phone number and the chosen package.

WARNING! The rest of the amount must be paid to June 30, 2017. When making the transfer, we take into account the promotional period, the duration of which has been paid in advance (if it was during the promotional period) and diminish it by the amount of the aforementioned deposit. Make payments on the same account number, which received an advance!
In the transfer, type: DOUBLE CAMP, participant’s name, age, town, phone number and the chosen package.

Entry form, regulations and payment information will be sent after the e-mail contact: doublecampinfo@gmail.com

Payments and records also accept directly in:
Rave Dance Studio, ul. Pana Tadeusza 6a (Rafał Milcewicz)
Info at:

http://ravedancestudio.com/?page_id=416

Contact us via mobile: +48 793 930 830 / +48 692 212 484

This camp is registered!
Name of organizer:
PROMOTION PRO Damian Bieńkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>